Ochrona Danych Osobowych

Tworzenie profili osobowościowych na podstawie ogólno dostępnych danych jest dopuszczalne, ale muszą być przy tym spełnione określone warunki.

Przede wszystkim nie wolno naruszać podstawowych praw i wolności obywateli. Na te kwestie wskazał m.in. Komitet Ministrów Rady Europy w przyjętej 23 listopada 2010 r. rekomendacji w sprawie ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych podczas tworzenia profili. Podkreślono w niej także, że każdy powinien znać zasady obowiązujące przy profilowaniu.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) mówił o tym w czasie wywiadu udzielonego redaktorowi Adamowi Makoszowi z „Dziennika Gazety Prawnej”. Podkreślał w nim również, że zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych, zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych internautów powinno odbywać się w sposób rzetelny, zgodny z prawem, proporcjonalny i w określonym, uzasadnionym celu.

- Podczas zbierania danych osobowych w związku z tworzeniem profili, administrator powinien podać osobom, których dane dotyczą, informacje dotyczące wykorzystania ich danych w związku z tworzeniem profili. Internauta powinien znać również cele, dla których prowadzone jest profilowanie oraz tożsamość administratora zbioru danych umożliwiającą jego lokalizację. Musi także uzyskać informacje ma temat istnienia odpowiednich zabezpieczeń – wyjaśniał Wojciech Rafał Wiewiórowski. – Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z tworzeniem profili osób, które nie są w stanie samodzielnie wyrazić dobrowolnej i świadomej zgody powinno być z zasady zakazane. Dopuszczalne jest to jednak, gdy odbywa się to w uzasadnionym interesie osoby, której dane dotyczą, lub w interesie publicznym, pod warunkiem istnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych - dodał.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.