Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Z dniem 25 maja 2018 r. funkcja ABI przestała funkcjonować w obrocie prawnym i zastąpiła ją funkcja Inspektora Ochrony Danych (IOD).

W nowym stanie prawnym funkcja IOD stała obowiązkowa dla niektórych podmiotów, natomiast każdy będzie mógł dobrowolnie powołać Inspektora do którego zadań będzie należeć:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  • monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z privacy by design;
  • współpraca z organem nadzorczym – PUODO;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla GIODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi obowiązkowymi konsultacjami o których mowa w RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Zgodnie z przepisami RODO osoba pełniąca funkcję IOD musi posiadać do tej funkcji odpowiednie wykształcenie, najlepiej prawnicze w połączeniu z IT oraz doświadczenie w zakresie stosowania ochrony danych osobowych. W naszym zespole pracują osoby posiadające stosowne kwalifikacje, które mogą pełnić funkcję IOD w Państwa przedsiębiorstwie w ramach outsourcingu.

Korzyści

Profesjonalna realizacja obowiązków IOD

Na osobie pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych ciąży szereg obowiązków, do których wypełniania konieczna jest odpowiednia wiedza i umiejętności. Zapewniamy jedno i drugie.

Kompetentny punkt kontaktowy dla Państwa zespołu

Nie każdy musi być ekspertem ochrony danych osobowych, ale każdy w Państwa organizacji potrzebuje kogoś, kto odpowie na wszystkie pytania, bo jednocześnie zna Państwa realia oraz tematykę, której pytania dotyczą.

Obsługa komunikacji z osobami i UODO

Inspektor jest osobą kontaktową która jest zobowiązana do niezwłocznej komunikacji z osobami, których dane dotyczą, jak i z Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Warto wiedzieć co i komu powiedzieć lub napisać.

Następne kroki

Zapoznamy personel poszczególnych działów z praktyką przestrzegania RODO na co dzień, poszukamy praktycznych rozwiązań.

Życie jest bogatsze, niż teoria. Proponujemy opiniowanie podpisywanych umów, planowanych i realizowanych projektów.

Raz na jakiś czas warto przeprowadzić periodyczny audyt, aby zbadać rozwój sytuacji i dostosować środki ochrony do bieżącej sytuacji.