Ochrona Danych Osobowych

GIODO zwraca uwagę, że osoby, których dane osobowe dotyczą, nie mają prawa żądać przekazania im dokumentów, płyt CD/DVD, czy innych nośników pamięci. Osoby, których dane osobowe dotyczą, mają prawo wglądu w swoje dane oraz historię przetwarzania. Prawo to dotyczy danych, a nie nośnika danych.

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych nie regulują bowiem zasad posługiwania się dokumentami będącymi nośnikami przetwarzanych danych a jedynie zawierającymi je danymi osobowymi. Żaden przepis tej ustawy nie upoważnia, ani osoby, której dane dotyczą (przedstawiciela ustawowego), do żądania od administratora danych wydania takich dokumentów. W trybie przewidzianym w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych można skutecznie dochodzić od administratora wyłącznie określonych działań dotyczących danych osobowych, co nie jest tożsame z żądaniem np. wydania dokumentów zawierających te dane.

Powyższe znajduje potwierdzenie w utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, np. w wyroku z dnia 6 września 2005 r. (sygn. II SA/Wa 825/05) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że „W ustawie o ochronie danych osobowych brak jest przepisów obligujących administratora do udostępnienia dokumentów zawierających dane osobowe. Ustawodawca posługuje się pojęciem „udostępnienia”, odnosząc je zawsze do danych osobowych, a nie zawierających je dokumentów.” Jednocześnie w ocenie sądu „(…) kwestia udostępniania dokumentów znajdujących się w aktach osobowych pracownika, nie jest w ogóle objęta regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i nie może być na jej gruncie rozpatrywana”.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.