Ochrona Danych Osobowych

GIODO uczestniczył w seminarium, które odbyło się w Biurze RPO, a poświęcone było problemom monitoringu wizyjnego. Organizatorami byli Rzecznik Praw Obywatelskich, GIODO i Fundacja Panoptykon.

Korzystanie z systemów monitoringu rodzi coraz więcej pytań o prawny zakres ingerencji w prywatność osób fizycznych i o warunki, jakie systemy monitorujące powinny spełniać. Faktem jest, że różne podmioty stosują systemy monitoringu (wideonadzoru, monitoringu wizyjnego, czy audiowizualnego), a pozyskiwaniem tą drogą informacji zajmuje się coraz szerszy krąg podmiotów zarówno  z sektora publicznego, jak i prywatnego. Skutkiem stosowania monitoringu może być utrwalanie wizerunku osób fizycznych, a następnie jego przechowywanie, opracowywanie i wykorzystywanie dla różnych celów. Tymczasem ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) nie reguluje w sposób szczególny tych kwestii. Niemniej zaznaczyć należy, że w polskim porządku prawnym istnieją przepisy branżowe, które zezwalają określonym podmiotom na stosowanie monitoringu, w tym na jednoczesne nagrywanie obrazu i dźwięku.

Biorąc pod uwagę fakt, że kwestie te są uregulowane jedynie w niektórych przepisach branżowych, oraz to, iż monitoring bywa coraz powszechniej wykorzystywany przez różne podmioty, w ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) kwestia ta wymaga pilnego uregulowania.

W tej sprawie 24 marca 2010 r. GIODO skierował do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wystąpienie dotyczące rozważenia możliwości zainicjowania prac legislacyjnych mających na celu unormowanie w przepisach rangi ustawowej ogólnych zasad dotyczących wideonadzoru. Ponadto 13 stycznia 2011 r., dr Wojciech Rafał Wiewiórowski w odpowiedzi na pismo prof. Ireny Lipowicz, Rzecznika Praw Obywatelskich podkreślił konieczność uregulowania kwestii dotyczących monitoringu (wideonadzoru) w odrębnym akcie prawnym, innym niż ustawa o ochronie danych osobowych, dzięki czemu możliwe byłoby m.in. zagwarantowanie odpowiedniego standardu ochrony informacji pozyskiwanych z wykorzystaniem monitoringu.

Więcej informacji - monitoring wideo, a ochrona danych osobowych.

Write a comment:
*

Your email address will not be published.