Ochrona Danych Osobowych

Przedsiębiorstwo wodociągowe może pozyskiwać jedynie te nasze dane osobowe, które są niezbędne do sporządzenia i realizacji umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie regulują szczegółowo zasad zawierania umów na dostawę wody i odbiór ścieków, w tym nie precyzują zakresu danych osobowych, jakie powinny się w nich znaleźć. Zatem oceny zakresu danych osobowych, jakich na te potrzeby może od nas żądać przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, należy dokonywać z uwzględnieniem zasad zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, zwłaszcza zaś zasady adekwatności. Adekwatność przetwarzania danych oznacza, że administrator danych powinien pozyskiwać i wykorzystywać tylko te dane, które są niezbędne (konieczne) dla realizacji określonego celu, czyli bez których ten cel nie zostałby osiągnięty.

Dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) omówił tę kwestię podczas rozmowy z redaktorem Damianem Kwiekiem z Programu III Polskiego Radia.

źródło: GIODO

Write a comment:
*

Your email address will not be published.