Ochrona Danych Osobowych

20 lutego 2019 jak co drugą środę odbyło się śRODOwe śniadanie, czyli spotkanie praktyków ochrony danych osobowych.

Na wstępie zdecydowaliśmy czy kawa, czy herbata, a następnie oddaliśmy się dyskusji z osobami, które nas rozumieją lepiej niż ktokolwiek.

Rozmowa krążyła wokół codziennych spraw: roli, obowiązków i możliwości działania Inspektora Ochrony Danych (IOD), przetwarzania danych w ramach korzystania i świadczenia usług medycznych, a także niezwykle ciekawych tematów usług leasingowych i organizacji podróży służbowych.

Rozmawialiśmy między innymi o:

 • roli IOD w organizacji przetwarzającej dane osobowe,
  • wszyscy zgodnie przyznaliśmy, że IOD nie ma łatwej roli edukując ADO, negocjując czas, środki i narzędzia niezbędne dla IOD, szczególnie że funkcji tej nie powinno się łączyć z żadną inną związaną z przetwarzaniem danych,
  • część zebranych skłania się ku opinii, że aby dobrze pełnić obowiązki IOD trzeba być bardzo zżytym z organizacją ADO, najlepiej tam po prostu być zatrudnionym na co dzień - znać ludzi, kontekst działalności, realia pracy i bolączki zespołu,
  • jednym z ciekawszych zadań IOD w ramach międzynarodowych grup kapitałowych jest wprowadzanie współpracowników z centrali w polskie realia, praktykę interpretacyjną i wymogi,
  • być może w przyszłości IOD będzie pełnił swoją funkcję dla wielu ADO, bo dobrych fachowców brakuje,
  • IOD bywa specjalistą, doradcą, kierownikiem projektu,
  • ADO oczekuje od IOD zapewnienia, niemal gwarancji poprawności wdrożonych rozwiązań potwierdzonych oficjalnym podpisem, za którym stoją doświadczenie, kwalifikacje, niezależnie od niepewności związanej z wdrażaniem RODO i dopiero kształtujących się standardów, praktyki interpretacyjnej,
  • konieczne staje się posiadanie polisy OC dla roli IOD,
   • pytanie jakie PKD podać ubezpieczycielowi w związku z pełnieniem roli IOD,
   • pytanie co taka polisa będzie obejmować,
  • padło też prowokacyjne pytanie czy prawnik spełnia wymagania stawiane IOD,
   • naturalnie prawnicy widzą świat przez pryzmat przepisów prawa,
   • a dla IOD konieczna jest znajomość procesów i realiów biznesowych oraz umiejętność myślenia przez pryzmat zarządzania ryzykiem,
   • poza środkami ochrony prawnej należy myśleć o środkach ochrony technicznych, organizacyjnych, fizycznych,
   • być może do pełnienia roli IOD konieczna jest znajomość prawa, ale także interdyscyplinarna wiedza i zespół,
  • padło pytanie czy informatycy lub HRowcy potrafią współpracować z prawnikami, audytorami, IOD,
   • rozmowa potoczyła się w kierunku przykładów asertywności informatyków oraz HRowców, którzy kierują się dobrze sobie znanymi zasadami i dobrymi praktykami,
   • przepisem na dobrą współpracę wydaje się być odejście od ogółu i przejście do szczegółów, rozmowa o konkretnych sytuacjach czy obszarach przetwarzania,
  • audyt warto "sprzedać" jako obiektywnie potrzebny, przydatny i wnoszący wartość do codziennej pracy, np. przez uporządkowanie procesów,
   • audyt nie jest jednorazową czynnością sprawdzającą, ale cyklicznym działaniem, które ma na celu doskonalenie małymi krokami, sprawdzanie czy wprowadzone rozwiązania się sprawdzają, jak zespół ocenia ich adekwatność,
   • podobnie jak jest to w przypadku ISO27k
  • z pewnością ADO poważniej potraktują rolę IOD kiedy:
   • media zaczną donosić o kontrolach sektorowych w naszej branży,
   • karach nałożonych na polskich przedsiębiorców,
   • działalności zawodowych wyłudzaczy łapiących ADO na kruczki prawne i domagających się odszkodowań,
 • "Medycyna leży"
  • personel medyczny i pomocniczy ma bardzo wymagającą pracę i jest niechętny podejmowaniu kolejnych obowiązków lub przyjmowaniu rozwiązań utrudniających pracę,
  • w wielu placówkach medycznych stan dostosowania jest pozorny albo wręcz odwrotnie - narzucane są rozwiązania skrajnie restrykcyjne i niepotrzebne
  • audytorzy, prawnicy, IOD powinni dołożyć szczególnej staranności, aby poznać tą branżę, zanim zaczną ją reformować,
  • z całą pewnością prywatne zakłady opieki zdrowotnej stają się administratorami danych pacjentów, na rzecz których pracodawcy wykupujący pakiety medyczne świadczą usługi przetwarzania danych jako procesorzy zbierający i przekazujący dane pracowników,
 • podróże służbowe rodzą sporo pytań i wątpliwości, kto jest kim dla kogo i jaką podstawę prawną należy zastosować:
  • organizacja podróży często powierzana jest całemu szeregowi podmiotów:
   • biuro podróży,
   • linie lotnicze,
   • hotele,
  • organizacją podróży często zajmują się osoby z innej spółki grupy kapitałowej, czyli całkowicie odrębnych podmiotów,
  • jeśli w tej łamigłówce pojawiają się osoby lub destynacje z krajów trzecich, robi się tym bardziej interesująco,
 • leasing jest również ciekawym przypadkiem współpracy, w ramach którego:
  • pracodawca często przekazuje leasingodawcy dane pracowników w celu obsługi mandatu lub umówienia i wykonania usługi serwisowej,
  • ale firmy leasingowe nie chcą być ADO danych pracowników,
  • pojawia się też pytanie kto jest jest ADO w ramach zbierania danych z GPS zamontowanych w pojazdach, jeśli pojazd jest wykorzystywany do celów służbowych, ale również do celów prywatnych,
 • firmy kurierskie i transportowe oraz relacje z nimi były kolejnym obszarem naszego zainteresowania,
  • generalnie dzielimy je na te, które działają na podstawie
   • prawa przewozowego - są wtedy ADO,
   • pozostałe - które są wyłącznie procesorem,
  • zazwyczaj firmy kurierskie zatrudniają kurierów z własną działalnością, ale odchodzimy od traktowania ich jako procesorów, a skłaniamy się do uznawania ich za "pracowników" w szerokim sensie (ang. "staff")
 • nowe realia RODO stawiają przez ADO cele, które należy wypełniać "dobrze", ale nadal trwa dyskusja i wypracowywanie standardów co to właściwie znaczy "dobrze",
  • duża przestrzeń do interpretacji rodzi niepewność, potencjalnie niepotrzebne koszty dla przedsiębiorców albo oszczędności, ale zwiększające ryzyko niezgodności z przepisami,
  • często obie strony relacji umownej różnie interpretują przepisy ograniczając swoje ryzyko, a w rezultacie umowy pozostają niepodpisane,
  • dość często faktyczny ADO nie podejmuje się tej roli unikając odpowiedzialności oraz spełnienia wymagań przepisów,
  • konieczność edukowania silniejszego ekonomicznie kontrahenta często spada na podwykonawcę,
  • tym bardziej konieczne jest zatrudnienie fachowego doradcy, a najlepiej IODa.

Natępne śRODOwe śniadanie już 6 marca: https://favitor.pl/srodowe-sniadanie/

Zgłoś swój udział i temat najbliższego śRODOwego śniadania!

Udział jest bezpłatny za emailowym potwierdzeniem ze strony organizatora.